Všeobecné podmienky a pravidlá súťaže "Vyhraj účasť vo Svetlej hodinke"

1. Súťaž organizuje Supart s.r.o., Jurkovičova 8, 080 01 Prešov, IČO: 47370645, DIČ: 2023842766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28563/P, v dňoch od 04.05.2014 do 31.05.2014 23:00, súťaž s názvom "Vyhraj účasť vo Svetlej hodinke" (ďalej len súťaž).

2. Do súťaže sa môže zapojiť každá registrovaná a schválená kapela na stránke www.bandsupport.sk, ktorá má nahraté na svojom profile a schválené pesničky. Do súťaže sa kapela môže zapojiť tak, že cez svoj profil na bandsupport.sk stlačí tlačidlo súťaže, ktorým sa automaticky prihlási do súťaže. Zároveň týmto prihlásením do súťaže súťažiacia kapela súhlasí s podmienkami súťaže a po celú dobu bude dodržiavať tieto všeobecné podmienky súťaže. Každý súťažiaci sa môže zaregistrovať do súťaže iba 1 krát.

3. Výhercom sa stane kapela, ktorá získa do 31.05.2014 23:00 najväčšie množstvo podpory od fanúšikov. Pod pojmom podpora od fanúšikov sa rozumie stiahnutie pesničky/albumu kapely za poplatok. Stiahnutie pesničiek/albumov je bežná služba poskytovaná na stránke bandsupport.sk. V súťaži sa spočítava suma, ktorú získa kapela za súťažné obdobie z tohto poplatku za stiahnutie, podľa Všeobecných zmluvných podmienok bandsupport.sk a licenčných podmienok bandsupport.sk a kapelou. Kapela sa môže prihlásiť kedykoľvek do tejto súťaže, počas trvania súťaže. Suma sa začína započítavať od momentu prihlásenia sa kapely do súťaže. Suma nebude verejne zobrazená, verejne zobrazené bude iba poradie kapiel. Vyhráva kapela, ktorá získa najvačšiu celkovú sumu za obdobie súťaže. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom emailu. V prípade, že výherca nepotvrdí a nedohodne sa s organizátorom súťaže na termíne uskutočnenia výhry do 15.06.2014, stráca akýkoľvek nárok na výhru.

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou.

5. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže.

6. Na zaradenie do súťaže nie je právny nárok. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné. Ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno meniť či preplatiť v hotovosti.

7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť jej pravidlá kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži.

8. Osobné údaje získané na základe tejto súťaže budú použité na jej vyhodnotenie, ďaľšie marketingové účely a môžu byť poskytnuté inej strane iba za účelom dodania výhry. S poskytnutím osobných údajov súhlasí každý súťažiaci spolu s týmito podmienkami, pri prihlasovaní sa do súťaže. Súhlas na spracovanie osobných údajov je udelený dobrovoľne, na dobu neurčitú. Ná základe vašej žiadosti o odstránenie údajov z databázy budú vaše osobné údaje odstránené.

9. Táto súťaž nie je finančnou súťažou, ani súťažou o fyzické a vecné ceny. Výhrou v tejto súťaži je účasť víťaznej hudobnej kapely v hudobnom štúdiu Umpax, ktoré zabezpečuje a organizuje Svetlú hodinku.

10. V prípade, že na prvom víťaznom mieste sa vyskytnú 2 alebo viac hudobných kapiel, usporiadateľ predĺži súťaž o ním stanovený počet dní, pričom v tomto predĺženom období budú môcť podporiť fanúšikovia už len kapely, ktoré boli na prvom mieste. Na nasledujúci deň po skončení súťaže sa vyhlási víťaz.

11. Organizátor a Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov z Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže.

12. Supart s.r.o., v Prešove, dňa 03.05.2014. Všeobecné podmienky súťaže nadobúdajú platnosť 03.05.2014.